Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Data opublikowania: 25 sierpnia 2015

Nabór zakończył się

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy RPO WŚ 2014-2020, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia(projekty konkursowe), dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Więcej informacji…