Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Data opublikowania: 25 sierpnia 2015

Nabór zakończył się

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy RPO WŚ 2014-2020, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych
i bezzwrotnych (projekty konkursowe), dotyczące zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Więcej informacji…