Ogłoszenie konkursu numer RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 w ramach poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Data opublikowania: 29 listopada 2017

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Uwaga! Do załącznika nr IX został dodany wzór protestu.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.3.3

            Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

  1. Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust.  2 i 5 ustawy o systemie oświaty (obowiązującej do dnia 1.09.2017 r., a od dnia 1.09.2017 r. w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 7 ustawy Prawo oświatowe) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 8 850 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 88,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 3,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 11,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.:

- w wersji elektronicznej (od 29.12.2017 r. – godz. 7:00 do 19.01.2018 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

- w wersji papierowej (w dni robocze od 29.12.2017 r. – godz. 7:30 do 19.01.2018 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 19 stycznia 2018 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec lipca 2018 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: