Ogłoszenie naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu

Data opublikowania: 25 lutego 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jest projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

 

Kto może składać wniosek?

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego mający na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu. Niska atrakcyjność inwestycyjna województwa i ograniczony potencjał eksportowy regionalnych przedsiębiorstw są czynnikami wpływającymi na całą gospodarkę regionu,
a tym samym na powstawanie nowych miejsc pracy, wysokość zarobków, a co za tym idzie, jakość życia mieszkańców. Przyciąganie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozytywne trendy w kwestii zarobków w przedsiębiorstwach wpłyną również na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem z województwa, tym samym zahamują wyludnianie regionu. Zaplanowano do realizacji szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Zostały one zidentyfikowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w realizacji działań na rzecz promocji gospodarczej województwa oraz poprzez bezpośrednią analizę potrzeb przedsiębiorstw w zakresie rozwoju, przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

Na tej podstawie, zaplanowano do realizacji następujące działania:

 • organizacja pro-eksportowych konferencji krajowych,
 • organizacja pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą,
 • organizacja branżowych spotkań match-makingowych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi
  i zagranicznymi,
 • organizacja przyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych,
 • organizacja wyjazdowych misji gospodarczych,
 • medialna kampania promocyjna,
 • przyjazdowe misje dziennikarzy branżowych,
 • opracowanie cyklicznych raportów branżowych ukierunkowanych na kluczowe branże regionalne
 • promocja województwa podczas Wystawy Światowej EXPO 2017
 • opracowanie platformy internetowej B2B

Powyższe działania mają przyczynić się do osiągnięcia celów projektu i zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

2 137 709,00 EUR; tj. 9 063 886,16 PLN.

 

Informacje o naborze:

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Termin i forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 26 lutego 2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 31 marca 2016r.  (do godziny 15:00) poprzez nabór nr RPSW.02.04.00-IZ.00-26-035/16 utworzony w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) oraz w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) w Sekretariacie Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny wniosku planowany jest na maj 2016 r.

 

Kontakt

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 36 58 146 lub 41 36 58 147.

 

Załączniki

 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI);
 • Instrukcja obsługi LSI w zakresie procesu rejestracji i logowania;
 • Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
 • Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności dla wnioskodawców ubiegających się
  o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;
 • Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
  w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 • Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020;
 • Wzór karty ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020;
 • Wzór decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;
 • Wzór etykiety na segregator;
 • Wzór kart informacyjnych;
 • Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
  w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania: