Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Data opublikowania: 29 lutego 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27
ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16
na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
dla Poddziałanie 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU


Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
2. Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia - teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.
4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).
5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).
7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów/słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.
8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także podejmujących działania
w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • szkoły policealne różnego typu,
  • pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
  • partnerzy społeczno – gospodarczy,
  • podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie
    i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 29 505 000 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych + min.5% wkładu własnego.
Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów:
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wersja elektroniczna
Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 31 marca 2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 20 kwietnia 2016 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa
Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 31 marca 2016 r. (od godziny 8.00) do dnia 20 kwietnia 2016 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Wersja papierowa regulaminu konkursu dostępna jest w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.
Zachowanie terminu do 20 kwietnia 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.
Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec lipca 2016 r.

Kontakt:
Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dodatkowych informacji udzielają:

Aktualizacja Regulaminu konkursu dotyczy zapisu w części 1.4.2, gdzie doprecyzowano informację na temat maksymalnego poziomu dofinansowania projektu i wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 dostępny jest również w siedzibie DW EFS - Sekretariat Naboru Wniosków (I piętro - pok. 104) 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: