Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Data opublikowania: 29 lutego 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Wybór projektów

Uchwałą nr  2277/17 z dnia 01 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dokonał wyboru  projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 17 806 248,84 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 29 750 108,25 zł.

 

UWAGA!

Wydłużenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości,”

 

Informacja dla  beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji. W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Działając na podstawie Rozdziału 6.11.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – wersja VI, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 1723/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości,” do dnia 21 października 2016 roku włącznie.

 

Z uwagi na specyfikę Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014-2020, jak również w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony potencjalnych Wnioskodawców do Instytucji Organizującej Konkurs, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1461 z dnia 24 maja 2016 roku dokonał wydłużenia terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 do dnia 30.06.2016 r. do godziny 15.00. Z uwagi na przesuniecie terminu składania dokumentacji konkursowej orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na grudzień 2016 roku.
Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16
w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

I. Instytucja Organizująca Konkurs
Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu
Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- prace rozwojowe,
- opracowaniu linii pilotażowych,
- opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
- walidacja danego rozwiązania,
- uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)
Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.
Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Przedsiębiorca Badania
przemysłowe -
maksymalne
dofinansowanie
Badania
przemysłowe -
maksymalne
dofinansowanie
po uwzględnieniu
zwiększenia*
Prace rozwojowe
(eksperymentalne)
- maksymalne
dofinansowanie
Prace rozwojowe - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
 mikro   70%   80%   45%   60%
 mały   70%   80%   45%   60%
 średni   60%   75%   35%   50%
 duży    50%   65%    25%    40% 

 

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowanie projektu
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 29.03.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.05.2016 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 31.05.2016 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.
Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu
Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Oś Priorytetowa 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj.  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142;
  • Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej – tel. /41/, 36-58-153, 36-58-154, 36-58-155, 36-58-163, 36-58-156;
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na grudzień 2016 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: