Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 w ramach Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Data opublikowania: 30 października 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałanie 8.3.3

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Konkurs dedykowany jest projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1.  Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) przez kontynuację działań rządowego programu „Cyfrowa szkoła” oraz wykorzystania rozwiązań innych programów w zakresie stosowania TIK:      

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania
w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,                                                                                                                                            

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów/pracowników pedagogicznych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,                                                                                                 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ ustawy Prawo oświatowe z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:  2 655 000 PLN, w tym  2 550 000 PLN stanowią środki Unii Europejskiej, a 105 000 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 88,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 3,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 11,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminu konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r.:

oraz

  • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 10 stycznia 2020 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec 2020 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Dokumenty do pobrania: