Ogłoszenie o konkursie nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-278/19 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Data opublikowania: 30 października 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-278/19

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

                                                                            

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR

Konkurs ma za zadanie wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 759/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 obejmujące m.in.:

a) wczesne wykrywanie wad rozwojowych dotyczących zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku szkolnym (z uwzględnieniem szkoleń pielęgniarek szkolnych);

b) programy rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawno­ścią i niepełnosprawnych;

c) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii oraz kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze;

d) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności.:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),
  • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),
  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
  • podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

UWAGA- Świadczenia opieki zdrowotnej zaplanowane w projekcie muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 7 078 276 PLN, w tym 6 504 362 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 573 914 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5 %wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r.:

 a) w wersji elektronicznej (od 29.11.2019 r. – godz. 7:00 do 13.12.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

b) w wersji papierowej (w dni robocze od 29.11.2019 r. – godz. 7:30 do 13.12.2019 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 13 grudnia 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec lutego 2020 r.

 

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

 

 Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania: