Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Data opublikowania: 25 listopada 2020

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Uwaga!  Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. został zatwierdzony zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, pierwotnie zaplanowany od dnia 30.12.2020 r. do 22.01.2021 roku, został wydłużony do dnia 29.01.2021 roku.

Aktualizacja spowodowana jest doprecyzowaniem zapisów regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do dokumentu zawarte są w Tabeli zmian zamieszczonej pod regulaminem konkursu i obowiązują od dnia 13.01.2021 r. 

Załączniki do przedmiotowego regulaminu konkursu nie ulegają zmianie. 

 

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.1

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.


W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,

- instytucje pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),

- podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 325 000 PLN, w tym 7 650 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 675 000 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 grudnia 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od dnia 30.12.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 29.01.2021 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 29.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec 2021 r.

Kontakt:

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

IOK – 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo informacji udzielają:

* Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

* Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl
(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

* Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17), e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl
(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: