Ogłoszenie nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, O ś priorytetow a 10. Otwarty rynek pracy , Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Data opublikowania: 21 stycznia 2021

Nabór zakończył się

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ ogłosił w dniu 21.01.2021 r. nabór pozakonkursowy nr:  RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

Więcej informacji tutaj...