Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)

Data opublikowania: 8 marca 2021

Nabór zakończył się

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca PO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)

Więcej informacji tutaj