Ogłoszenie naboru w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 067/16

Data opublikowania: 19 października 2016

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór

 

ogłasza nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych
w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

Nabór obejmuje projekty z zakresu wskazanego w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” tj. budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach jako element większego kompleksowego projektu m.in.: przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, etc. Projekty z zakresu dróg powinny, tam gdzie to możliwe uwzględniać budowę ścieżek rowerowych. W przypadku budowy/przebudowy dróg rowerowych/ścieżek rowerowych  należy stosować/zaprojektować konstrukcję nawierzchni inną niż z kostki betonowej (np. z mieszanek asfaltowych, z mastyksu grysowego, tartanu lub na bazie żywic syntetycznych) zapewniającą większą trwałość, efektywność oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących.

Jednocześnie zakres projektu może uwzględniać budowę i inne roboty budowlane w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna), które stanowią działania mitygacyjne i kompensacyjne w zakresie ochrony Środowiska przyrodniczego. Projekty powinny uwzględniać rozwiązania zapewniające odporność i adaptację do zmian klimatu.

 

W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.

Ponadto przebudowane/budowane drogi mają zapewnić standard nośności na poziomie minimum 115 kN/oś.

 

Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa tj. wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Ponadto inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy.

 

W ramach działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegającego na prostym włączeniu drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową. Poprzez proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową należy rozumieć skrzyżowanie jednopoziomowe.

Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajowej powinien ograniczać się jedynie do ściśle niezbędnej przebudowy istniejącej drogi w miejscu połączenia z drogą wojewódzką lub lokalną. W przypadku projektów dotyczących połączenia wykraczającego poza proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową, koszty samego połączenia są niekwalfikowalne.

 

Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które posiadają lub będą posiadały (w przypadku budowy) status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), spełniają wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), i które wynikają z Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Do składania wniosków uprawniony jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (w tym wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach) dla projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i dla których podpisane zostały Umowy wstępne (Pre-umowy).

 

Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi 109 713 464,00 EUR, w tym 99 698 088,00  EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  10 015 376,00 pochodzi z budżetu państwa (Przy zastosowaniu kursu 1 Euro = 4,4261 PLN, środki przeznaczone na nabór wynoszą odpowiednio: EFRR – 441 273 707,30 PLN, środki z budżetu państwa – 44 329 055,71 PLN. Ze względu na różnice kursowe, alokacja przeznaczona na nabór może w przyszłości ulec zmianie).

 

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

  • 95% (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10%) dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego, dla projektów nieujętych w Kontrakcie Terytorialnym
    za zgodą właściwego Ministra,
  • 85% dla pozostałych projektów

 

Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów:

 

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

 

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.

 

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13,
41 365 81 14, 41 365 81 39.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: