Fundusze europejskie. Rezerwaty odkrywają tajemnice

Data opublikowania: 4 sierpnia 2022
skałki
skałki

Inwentaryzacja obiektów geologicznych, ekspertyzy w wybranych rezerwatach – to tylko niektóre z działań w ramach unijnego projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. Jego efekty służyć będą ochronie przyrody oraz rozwojowi turystyki.

Obradujący w środę, 3 sierpnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o zwiększeniu wartości dofinansowania z funduszy europejskich projektu „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” do kwoty 2 mln 904 tys. zł, czyli o 415 tys. zł. Dodatkowe wsparcie pozwoli m.in. na zakup drona na potrzeby obserwacji i monitorowania zmian zachodzących w rezerwatach, kamer typu fotopułapka monitorujących tereny rezerwatów przyrody oraz przeprowadzenie dodatkowych prac w rezerwatach (zainstalowanie krat zabezpieczających wejścia do jaskiń, wykonanie odwodnienia płyty z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie, wykonanie szlabanów zabezpieczających wjazd na teren rezerwatu przyrody Krzyżanowice).

- To ważne przedsięwzięcie służące ochronie przyrody, które skupia się na inwentaryzacji oraz ekspertyzie położonych w naszym województwie rezerwatów przyrody. Pamiętajmy, że z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną, warunki klimatyczne, szatę roślinną oraz niezwykłe bogactwo przyrodnicze są to bardzo cenne obiekty, które są jedną z wizytówek naszego regionu – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzono m.in. inwentaryzację wybranych obiektów geologicznych, wskazano zagrożenia, konieczne działania ochronne oraz miejsca proponowane do udostępnienia dla celów turystycznych. Na podstawie zgromadzonych danych opracowano zadania ochronne, ścieżki dydaktyczne oraz szlaki ruchu pieszego. Ekspertyzami objęto cenne obiekty, wśród których znajdują się unikatowe na skalę światową formy geologiczne i obiekty paleontologiczne, m.in. fałd obalony w rezerwacie Ślichowice, zmarszczki wiatrowe w rezerwacie Kręgi Kamienne, ślady wyjścia zwierząt czworonożnych na ląd w rezerwacie Zachełmie, czy dowody stadnego życia dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie.

Projekt „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo .