Bezpieczniej na składowiskach odpadów

Data opublikowania: 6 kwietnia 2021
Powstaną bezpieczne składowiska odpadów
Powstaną bezpieczne składowiska odpadów

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi – to główny cel projektów, które przy wsparciu ze środków unijnych realizować będą gminy Morawica oraz Końskie. - Takie przedsięwzięcia wpisują się w działania związane z ochroną środowiska – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Umowy na realizację obu projektów zostały właśnie podpisane i jak podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski będą to kolejne przedsięwzięcia realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Projekt „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach”, którego całkowita wartość zamknęła się w kwocie 1 mln 823 tys. zł, otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 1 mln zł. Zgodnie z założeniami rozbudowany PSZOK stanowić będzie miejsce bezpiecznego zbierania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą następnie przekazywane do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. W ramach projektu wybudowane zostaną m.in.: magazyn odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego zużycia, wiata magazynowa na odpady, chodnik, plac manewrowy, parking (w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych), zjazd oraz ogrodzenie terenu. W projekcie przewidziano również posadzenie zieleni wokół obiektu, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych wraz z przebudową linii wysokiego napięcia. Na terenie PSZOK znajdzie się również waga samochodowa. Istotnym elementem projektu są też działania edukacyjne i informacyjne prowadzone wśród mieszkańców gminy.      

Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich otrzymało dofinansowanie unijne w wysokości 568 tys. zł na realizację projektu „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”. Jego całkowita wartość to 822 tys. zł. W ramach inwestycji do sześciu boksów zostanie rozbudowana wiata magazynowa, która będzie mogła przyjmować ok. 8 ton odpadów na dobę. Dodatkowo w projekcie sfinansowany zostanie zakup sprzętu – dodatkowych kontenerów, z których odbierane będą odpady.  Zaplanowano również kampanie edukacyjną, promującą zachowania proekologiczne wśród mieszkańców gmin

- Jestem przekonany, że realizacja projektów wpłynie na poprawę gospodarki odpadami w obu gminach i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, a co za tym idzie zapobiegnie powiększaniu się ilości odpadów na składowiskach i zanieczyszczeniu środowiska – mówi marszałek Bętkowski. - Cieszę się, że z funduszy unijnych możemy wspierać przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa jest rozbudowa i doposażenie gminnych PSZOK-ów. Racjonalne, przyjazne dla środowiska gospodarowanie odpadami będzie jednym z głównych wyzwań w nadchodzących latach.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju