Komunikat

Data opublikowania: 20 czerwca 2022

Komunikat dotyczący stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia i realizacji projektów z programów unijnych i krajowych

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na gruncie prawa unijnego i krajowego sukcesywnie wprowadzane zostały liczne przepisy o charakterze sankcyjnym. Obecnie najważniejszymi regulacjami unijnymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);

- Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);

- Komunikat Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1),

oraz przepisy krajowe:

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

W związku z zaistniałą sytuacją, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało swoje pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi – dalej: IZ RPOWŚ - (pismo w załączeniu do komunikatu), z jednoczesną prośbą o przekazanie tegoż stanowiska do podmiotów udzielających wsparcia w zarządzanym Programie, w tym do Instytucji Pośredniczących, Wdrażających i beneficjentów udzielających wsparcia innym podmiotom.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sankcyjne oraz stanowisko Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej
 informuję, że Instytucje oraz beneficjenci są zobowiązani
do zastosowania się do zawartych w nich wskazówek oraz do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów o charakterze sankcyjnym w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w szczególności do przepisów wymienionych na wstępie niniejszego komunikatu.

Beneficjenci i wnioskodawcy realizujący i zamierzający realizować projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o charakterze sankcyjnym, w tym w szczególności ich uwzględniana we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków UE (zarówno do postępowań przeprowadzanych zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i do postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), do czego zobowiązuje art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014).

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jednocześnie IZ RPOWŚ zaleca bieżące śledzenie listy osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA (link: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami, w szczególności w kontekście zlecania zamówień publicznych
i organizacji konkursów.

Ponadto IZ RPOWŚ zwraca uwagę, że wszelkie regulacje dotyczące wykluczenia podmiotów biorących udział w postępowaniu zawarte w art. 7 ust. 1-8 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będą miały również zastosowanie do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązki te będą podlegały kontroli ze strony IZ RPOWŚ. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania ograniczeń określonych w w/w przepisach może to skutkować nałożeniem korekt finansowych na wydatki, w ramach których stwierdzono nieprawidłowość.     

 

 

Załączone pliki: