Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:
Powiat jędrzejowski
Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Staże, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z prowadzeniem tej działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne,  poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą
do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
123
Realizator:

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

ul. Okrzei 49B
28-300 Jędrzejów

41 260-43-62

kije@praca.gov.pl

Cel tematyczny:
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
Działanie, poddziałanie:
10.1 - Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Dziedziny:
  • Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych