Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Busko-Zdrój
Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 maja 2020 (niedziela)

Formy wsparcia:

Tworzenie nowych miejsc reintegracji w CIS, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, socjalne, kursy, szkolenia.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością (38 osób) z terenu gminy Busko-Zdrój.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
38
Realizator:

STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"

ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce

41 366-94-04

sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Dziedziny:
  • Aktywna integracja i praca socjalna
  • Kursy, szkolenia
  • Aktywizacja zawodowa
  • Reintegracja społeczna i zawodowa