Bielińskie stacje wsparcia

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2016 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Bieliny
Rekrutacja:
  • Wrzesień 2019
  • Wrzesień 2020
Formy wsparcia:

Usługi społeczne, wsparcie psychologiczne, zajęcia tematyczne, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, rajdy pisze, pikniki rodzinne/wydarzenia plenerowe, półkolonie, wycieczki.

Grupa docelowa:

275K, 135M - mieszkańcy Gminy Bieliny (195 - dzieci i młodzież, 215 dorośli - członkowie rodzin dzieci i otoczenia)

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
410
Realizator:

GMINA BIELINY

ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

41 302-50-94

bieliny@bieliny.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi