Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Obrazów
Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2021 (piątek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałego pobytu dziennego (9dzienny dom pomocy, klub seniora).

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 60+ zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w życiu codziennym.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
75
Realizator:

GMINA OBRAZÓW

Obrazów 84
27-641 Obrazów

15 836-51-62

sekretariat@xn--obrazw-fxa.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi