Dzienny Dom Pobytu

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 września 2018 (sobota)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Pierzchnica
Rekrutacja:

1 września 2018 (sobota) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych formie krótkotrwałego pobytu dziennego, usługi asystenckie i opiekuńcze.

Grupa docelowa:

11K, 4M, osoby niesamodzielne z zapotrzebowaniem na pomoc w zakresie psychologicznym, społecznym, zdrowotnym.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
15
Realizator:

FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY

ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica

41 370-92-98

domseniora@wp.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Dziedziny:
  • Wsparcie rodziny
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej
  • Usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi