Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 2 stycznia 2020 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Województwo świętokrzyskie
Rekrutacja:

2 stycznia 2020 (czwartek) - 30 czerwca 2023 (piątek)

Formy wsparcia:

Realizacja usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników

Grupa docelowa:

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
7101
Realizator:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Ul. Studencka 1
25-401 Kielce

539-934-218

biuro@it.kielce.pl

Cel tematyczny:
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
Działanie, poddziałanie:
10.5 - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Dziedziny:
  • Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia)