Komunikat Komisji Europejskiej

Data opublikowania: 30 marca 2020

Reakcja Komisji Europejskiej na skutki gospodarcze pandemii COVID-19

W dniu 13 marca Komisja przyjęła Komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji w odpowiedzi na skutki gospodarcze pandemii COVID-19, koncentrując się na europejskiej reakcji.

Według komunikatu, Komisja zaproponowała wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach pomocy państwowej, a następnie przyjęła tymczasowe ramy prawne dotyczące krajowych środków wsparcia. Środki te będą obowiązywać do grudnia 2020 r. i w razie potrzeby będą mogły być przedłużone. Na dzień 24 marca Komisja zatwierdziła 16 programów pomocy związanych z pandemią koronawirusa .

W dniu 20 marca, Komisja zaproponowała aktywację ogólnej klauzuli korekcyjnej przewidzianej w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Umożliwi to uwzględnienie wyjątkowych wydatków na opiekę zdrowotną i ukierunkowane środki pomocy dla firm i pracowników. Ponadto Komisja gotowa jest dostosować wymogi dotyczące wysiłków fiskalnych państw członkowskich w przypadku ujemnego wzrostu lub znacznego zmniejszenia spadku aktywności. Klauzula ta została zatwierdzona przez ministrów finansów UE w dniu 23 marca.   

Komisja mobilizuje budżet UE, aby wykorzystać i przekierować inwestycje tam, gdzie są one potrzebne. W tym celu, Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie 37 miliardów euro na inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa (Coronavirus Response Investment Initiative) i złożyła w dniu 13 marca szereg wniosków w sprawie zmiany przepisów, które umożliwią państwom członkowskim korzystanie z większej ilości wsparcia finansowego i ukierunkowanej pomocy. Rada wyraziła zgodę na tę inicjatywę, ale oczekuje na zgodę Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 marca.  

Komisja zaproponowała również rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE, poprzez uwzględnienie również kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego i udostępnienie 800 milionów euro dla najciężej dotkniętych epidemią państw członkowskich. Wniosek ten powinien zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski w tym tygodniu. Ponadto, Komisja zaproponowała przekierowanie 1 miliarda euro z budżetu UE jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, aby zachęcić banki do zapewnienia płynności MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła ten wniosek w dniu 16 marca.