Wskazówki dla beneficjentów projektów EFS współfinansowanych w ramach RPO WŚ 2014-2020 w związku z epidemią COVID-19

Data opublikowania: 31 marca 2020

Epidemia Covid-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową o dofinansowanie nie zostaniesz więc uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej.

Zależy nam na dalszej realizacji Twojego projektu. Mając na uwadze dynamikę obecnej sytuacji poddane analizie zostaną rozwiązania zmierzające do odstępstw od obowiązków nałożonych zarówno regulaminami poszczególnych naborów, jak i umowami o dofinansowanie. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację beneficjentów, korzystających ze środków Programu.

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zasygnalizuj problemy, a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację projektów i uelastycznimy procedury.

 Poinformuj nas, gdy:

- masz problemy z dochowaniem terminów na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, np. nie jesteś w stanie złożyć na czas wniosku o płatność, jego korekty lub innych dokumentów, do których wcześniej zostałeś wezwany. Terminy możemy przedłużyć.

- nie jesteś w stanie zrealizować projektu w terminie określonym w umowie lub widzisz spowolnienie w jego realizacji. Przeanalizujemy postęp w realizacji projektu i możemy przesunąć jego zakończenie.

- musisz zrezygnować z niektórych zakupów. Możemy zaakceptować zmiany w budżecie.

- wypłaciliśmy zaliczkę, mija umowny termin na jej rozliczenie, ale nie zdążyłeś jej wydatkować. Wdrożymy elastyczne procedury związane z wypłaconymi środkami.

Zgłoś dogodną dla Ciebie propozycję zmian, która zwiększy szansę zrealizowania projektu w obecnych okolicznościach, poddamy ją analizie i znajdziemy rozwiązanie.

Jeśli zakończyłeś projekt, ale nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu - możemy przedłużyć Ci termin na ich osiągnięcie, bądź dokonać uzasadnionych zmian ich wartości.

Jeśli Twój projekt jest w okresie trwałości i widzisz zagrożenia jej utrzymania - możemy zastosować zapisy umowy dotyczące siły wyższej.

Bardzo prosimy o zgłaszanie pytań i problemów w formie elektronicznej do opiekunów projektów w Oddziale Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem SL 2014. Pozwoli to oszacować skalę problemów i wypracować spójne interpretacje/rozwiązania wobec wszystkich beneficjentów, których dotkną trudności realizacyjne w związku ze stanem epidemii.

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego