UWAGA !

Data opublikowania: 23 kwietnia 2020

Anulowanie jednoetapowego konkursu zamkniętego numer RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku poz. 491) oraz mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014  w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2003/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku podjął decyzję  o anulowaniu jednoetapowego konkursu zamkniętego numer RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania  2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Zgodnie z zapisami §20 Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu.

więcej...