Informacja z przeprowadzonego naboru w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 6 maja 2016

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 650 projektów na łączną kwotę 620 198 825,91 zł PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 379 317 468,41 zł  z RPOWŚ  PLN. Jeden projekt na kwotę 1 226 211,60 zł w tym wnioskowana kwota 800 000,00 zł został wycofany na wniosek beneficjenta.