Wiadomości

Informacja dotycząca konkursu zamkniętego nr: RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że błąd dotyczący  braku możliwości wyboru z  listy rozwijanej w Lokalnym Systemie Informatycznym - kryterium premiującego "Projekt jest realizowany w szkole/placówce systemu oświaty, w której uczniowie uzyskali w roku 2015 wyniki z egzaminów zewnętrznych na poziomie niższym niż średnia dla całego województwa świętokrzyskiego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" został usunięty.

Data opublikowania:

Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Przedsiębiorcy, samorządy, instytucje kultury i uczelnie wyższe przyłączają się do ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i otwierają swoje projekty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Mnóstwo atrakcji czeka na odwiedzających w ponad 50. miejscach w całym regionie. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy!

Data opublikowania:

Wyjaśnienia dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach RPOWŚ 2014 – 2020 dofinansowanych z EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia, w oparciu o stanowisko Ministerstwa Rozwoju, wyjaśnienia dotyczące stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach dofinansowanych z EFS. Odnosi się ono do projektów skierowanych częściowo lub w całości do osób niepełnosprawnych oraz do projektów ogólnodostępnych, dopuszczających możliwość udziału osób niepełnosprawnych .

Data opublikowania:

Szkolenie z Oracle Business Intelligence

W dniach 4-6 maja 2016r. Urząd Marszałkowski we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zorganizował szkolenie dotyczące użytkowania systemu informatycznego Oracle Business Intelligence.

Data opublikowania:

Informacja z przeprowadzonego naboru w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 650 projektów na łączną kwotę 620 198 825,91 zł PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 379 317 468,41 zł  z RPOWŚ  PLN. Jeden projekt na kwotę 1 226 211,60 zł w tym wnioskowana kwota 800 000,00 zł został wycofany na wniosek beneficjenta.

Data opublikowania:

Kolejna edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji i Przedsiębiorczości 2016”

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Komisję Europejską.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Data opublikowania:

Strona 301 z 328

Przejdź do strony