Wiadomości

Fundusze unijne dla każdego

Fundusze unijne dla każdego
Fundusze unijne dla każdego

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) stanowią ogólnopolską sieć, koordynowaną przez Ministerstwo Rozwoju. Do sieci PIFE należą także trzy punkty zlokalizowane w województwie świętokrzyskim. Są to: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, Wszystkie trzy Punkty Informacyjne znajdują się w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zaproszenie na warsztaty dotyczące tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.1 RPOWŚ 2014-2020 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli instytucji  zainteresowanych aplikowaniem w ramach najbliższego konkursu z Poddziałania 9.3.1 RPOWŚ 2014-2020 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.

Data opublikowania:

Informacja dotycząca konkursu zamkniętego nr: RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że błąd dotyczący  braku możliwości wyboru z  listy rozwijanej w Lokalnym Systemie Informatycznym - kryterium premiującego "Projekt jest realizowany w szkole/placówce systemu oświaty, w której uczniowie uzyskali w roku 2015 wyniki z egzaminów zewnętrznych na poziomie niższym niż średnia dla całego województwa świętokrzyskiego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" został usunięty.

Data opublikowania:

Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Mnóstwo atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Przedsiębiorcy, samorządy, instytucje kultury i uczelnie wyższe przyłączają się do ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i otwierają swoje projekty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Mnóstwo atrakcji czeka na odwiedzających w ponad 50. miejscach w całym regionie. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy!

Data opublikowania:

Wyjaśnienia dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach RPOWŚ 2014 – 2020 dofinansowanych z EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ przedstawia, w oparciu o stanowisko Ministerstwa Rozwoju, wyjaśnienia dotyczące stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach dofinansowanych z EFS. Odnosi się ono do projektów skierowanych częściowo lub w całości do osób niepełnosprawnych oraz do projektów ogólnodostępnych, dopuszczających możliwość udziału osób niepełnosprawnych .

Data opublikowania:

Szkolenie z Oracle Business Intelligence

W dniach 4-6 maja 2016r. Urząd Marszałkowski we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zorganizował szkolenie dotyczące użytkowania systemu informatycznego Oracle Business Intelligence.

Data opublikowania:

Informacja z przeprowadzonego naboru w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 650 projektów na łączną kwotę 620 198 825,91 zł PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 379 317 468,41 zł  z RPOWŚ  PLN. Jeden projekt na kwotę 1 226 211,60 zł w tym wnioskowana kwota 800 000,00 zł został wycofany na wniosek beneficjenta.

Data opublikowania:

Strona 305 z 332

Przejdź do strony