Wiadomości

II Wschodnie Forum Biznesu w Lublinie

II Wschodnie Forum Biznesu w Lublinie
II Wschodnie Forum Biznesu w Lublinie

W dniach 22 – 23 czerwca 2016 r. w Lublinie odbyło się II Wschodnie Forum Biznesu, którego współorganizatorem był Dom Polski Wschodniej w Brukseli, w skład którego wchodzi pięć województw: Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie oraz Podlaskie.

Data opublikowania:

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

UWAGA!!!

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 w ramach Poddziałania 9.2.1 został  wydłużony termin składania wniosków do dnia 19 sierpnia 2016 r.
do godziny 15:00.

Zmiana terminu jest spowodowana czasowym ograniczeniem w dostępie do systemu informatycznego LSI.

W związku z powyższym w niniejszym zakresie dokonano aktualizacji ogłoszenia oraz regulaminu konkursu (załączniki pozostają bez zmian).

Lista sprawdzająca stanowiąca załącznik nr XIIb do regulaminu konkursu służy weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania odnośnie kwalifikacji – TUTAJ
Definicja kompetencji określona została w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a ich weryfikacja nastąpi w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie.”

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania:

Jak napisać dobry projekt? – cykl warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Jak napisać dobry projekt? – cykl warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Jak napisać dobry projekt? – cykl warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Praca z generatorem wniosków aplikacyjnych, konstrukcja budżetu i najczęściej popełniane w projektach błędy – to główne tematy cyklu warsztatów, zorganizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla potencjalnych autorów projektów w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

O polityce prosenioralnej i ofercie sanatoryjnej w Busku-Zdroju

O polityce prosenioralnej i ofercie sanatoryjnej w Busku-Zdroju
O polityce prosenioralnej i ofercie sanatoryjnej w Busku-Zdroju

Uczestnicy międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dyskutowali w Busku-Zdroju, w piątek 17 czerwca, o możliwościach rozwoju uzdrowisk w sprostaniu oczekiwaniom seniorów, zarówno potencjalnych kuracjuszy z Polski jak i  Europy Zachodniej. Obradom pod hasłem "Czy srebrna gospodarka może być złota?" przysłuchiwali się: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa oraz organizujący spotkanie Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

Data opublikowania:

Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego i nagrody dla młodych innowatorów

Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego i nagrody dla młodych innowatorów
Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego i nagrody dla młodych innowatorów

We wtorek, 14 czerwca w hotelu Willa Hueta w Kielcach odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Rada została powołana przez Samorząd Województwa jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie modernizacji szkolnictwa zawodowego pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Spotkaniu towarzyszyło uroczyste wręczenie nagród laureatom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Data opublikowania:

Na ochronę obszarów cennych przyrodniczo i strategie niskoemisyjne

Na ochronę obszarów cennych przyrodniczo i strategie niskoemisyjne
Na ochronę obszarów cennych przyrodniczo i strategie niskoemisyjne

30 kolejnych pre-umów w ramach działań 6.2 i 6.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zostało podpisanych dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej. Projekty z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczą ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo oraz strategii niskoemisyjnych i zrównoważonej mobilności miejskiej i będą realizowane w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

Data opublikowania:

Strona 299 z 332

Przejdź do strony