Wiadomości

Zapraszamy na warsztaty z tworzenia „projektów zdrowotnych” w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w warsztatach, poświęconych konkursowi na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 09 sierpnia br. została podpisana Pre-umowa z Gminą Bieliny z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” dla projektu: „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”. Całkowita wartość projektu wynosi 15 044 000,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ 2014-2020 wynosi 12 035 200,00 PLN. w tym środki z budżetu państwa w kwocie 752 200,00 PLN. co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 09 sierpnia br. została podpisana Pre-umowa z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” dla projektu: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”. Całkowita wartość projektu wynosi 14 470 000,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ 2014-2020 wynosi 10 050 330,00 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 08 sierpnia br. została podpisana Pre-umowa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach z działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” dla projektu: „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 327 538,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ 2014-2020 wynosi 1 978 407,30 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 3 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań” do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPOWŚ na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.2

W ramach Poddziałania 10.2.2 dokonano aktualizacji załącznika nr 3 do SZOOP w części dotyczącej szczegółowych kryteriów wyboru projektu. Zaktualizowany dokument jest dostępny tutaj.

Data opublikowania:

Intensywna praca na warsztatach przeprowadzonych przez Departament Wdrażania EFS

Intensywna praca na warsztatach przeprowadzonych przez Departament Wdrażania EFS
Intensywna praca na warsztatach przeprowadzonych przez Departament Wdrażania EFS

Jak interpretować zapisy regulaminu konkursu? Jak unikać najczęściej popełnianych błędów? Jak poprawnie skonstruować budżet projektu? Krótko mówiąc: jak napisać dobry projekt? Na te pytania próbowali odpowiedzieć sobie przedstawiciele instytucji działających w sferze usług społecznych, którzy wzięli udział w warsztatach, zorganizowanych przez Departament Wdrażania EFS.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 29 lipca br. została podpisana Pre-umowa z Gminą Starachowice z działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” dla projektu: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 949 760,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ wynosi 1 626 092,91PLN, co stanowi 59,33 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Strona 294 z 333

Przejdź do strony