Wiadomości

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przygotowania wniosków w ramach RPO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza przedstawicieli instytucji  zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów.

Data opublikowania:

Informacja na temat podpisania pre-umowy w ramach Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 15 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014- 2020 podpisał Pre-umowę z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na zadanie pn: „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim  – etap I”. Całkowita wartość projektu wynosi 12 203 848,69 PLN, wartość dofinansowania wynosi  4 730 802,80 PLN, co stanowi 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych rozpoczęli staże u pracodawców

Uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych rozpoczęli staże u pracodawców
Uczniowie świętokrzyskich szkół zawodowych rozpoczęli staże u pracodawców

224 uczniów z 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa rozpoczęło w lipcu staże w 71 świętokrzyskich firmach w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy a partnerem odpowiedzialnym za organizację staży i praktyk - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Data opublikowania:

Rozstrzygniecie I etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020

Dnia 20 lipca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1635/16 dokonał warunkowego wyboru 6 projektów w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (lista w załączeniu). Koszt całkowity wszystkich inwestycji wynosi 77 137 484,46 zł, w tym kwota dofinansowania z RPOWŚ: 58 273 547,45 zł (kwota dofinansowania z EFRR: 54 744 141,98 zł + kwota dofinansowania z budżetu państwa 3 529 405,47 zł).

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 19 lipca br. została podpisana Pre-umowa z Powiatem Kazimierskim z działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” dla projektu: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 8 156 055,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020 wynosi 6 932 646,75 PLN. co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Drugi Komitet Sterujący Lagging Regions

Drugi Komitet Sterujący Lagging Regions
Drugi Komitet Sterujący Lagging Regions

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Banku Światowego oraz samorządów województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego  wzięli udział w drugim spotkaniu Komitetu Sterującego projektu Lagging Regions, które odbyło się w dniu 19 lipca br. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie.

Data opublikowania:

Strona 295 z 332

Przejdź do strony