Wiadomości

Informacja z oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 do Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ocenie poddano 43 wnioski. Ocenę formalną przeszło 41 wniosków, 2 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 06.07.2016 roku została podpisana Pre-umowa dla Gminy Kielce pn.: „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 31 700 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 25 542 500,00 zł.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umów dla Gminy Zagnańsk w ramach działań: 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” oraz „ 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały podpisane dwie Pre-umowy dla Gminy Zagnańsk:

Data opublikowania:

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuję o planowanych naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuję o planowanych naborach wniosków
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuję o planowanych naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny informuje, że coraz większymi krokami zbliżają się nabory wniosków, które planujemy ogłosić w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy dla przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej oraz dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Termin ogłoszenia to najprawdopodobniej przełom września i października 2016 r. Również w tym roku planujemy ogłosić konkurs grantowy dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia Lokalna sieć innowacji.

Data opublikowania:

Informacja dotycząca zakończenia naboru w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”

W dniu 30 czerwca 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Innowacje i nauka” Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 103 projekty na łączną kwotę 300 059 736,39 zł., w tym wnioskowana kwota dofinansowania  182 536 646,28 zł.

Data opublikowania:

Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions
Kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach inicjatywy Lagging Regions

Przedstawiciele Banku Światowego, władz samorządowych, szkół zawodowych, instytucji oświatowych i otoczenia biznesu oraz firm wzięli udział w drugim spotkaniu grupy roboczej ds. kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim.

Data opublikowania:

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W środę 29 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. W posiedzeniu wziął udział również Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ.

Data opublikowania:

Informacja o Pre-umowach do działania 6.1

W ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały podpisane kolejne dwie Pre-umowy

Data opublikowania:

Strona 293 z 328

Przejdź do strony