Wiadomości

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 28 września br. została podpisana Pre-umowa z Gminą Kielce z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” dla projektu: „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki
 i Aktora "Kubuś”
. Całkowita wartość projektu wynosi 19 987 807,50 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ wynosi 13 000 200,00 PLN. w tym środki z budżetu państwa w kwocie 812 512,50 PLN. co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W dniu 27 września br. została podpisana Pre-umowa z Gminą Solec – Zdrój z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” dla projektu: „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 294 810,00 PLN, a wartość dofinansowania RPOWŚ wynosi 2 142 965,86 PLN, co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Data opublikowania:

Sprawozdanie ze spotkania Koordynatorów i członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Sprawozdanie ze spotkania Koordynatorów i członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji
Sprawozdanie ze spotkania Koordynatorów i członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował w dniu 22 września br. w Rytwianach spotkanie Koordynatorów i członków Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, którego gośćmi byli przedsiębiorcy z terenu powiatu staszowskiego, przedstawiciele jednostek samorządu i otoczenia biznesu  oraz eksperci Banku Światowego.

Data opublikowania:

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych już działa

Uruchomiony w połowie 2016 r. Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI)  to część  Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dzięki portalowi EPPI interesariusze rynku inwestycyjnego uzyskają informacje o projektach planowanych na terenie Unii Europejskiej, zarówno publicznych jak i prywatnych.

Data opublikowania:

Informacja o konkursie pn. „Kreatywna Szkoła” organizowanego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do udziału w konkursie pn. „KREATYWNA SZKOŁA”. Dla wybranych zespołów udostępnione zostaną stoiska wystawiennicze w ramach tzw. „Strefy Kreatywnej” podczas Targów INNO-TECH, gdzie uczniowie będą mogli pochwalić się swoimi pomysłami/wynalazkami a główną nagrodą będzie udział wybranego zespołu w wyjeździe edukacyjnym na Targi Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova.

Data opublikowania:

Strona 288 z 332

Przejdź do strony