Wiadomości

Tajniki rewitalizacji - spotkanie informacyjne dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego

Tajniki rewitalizacji - spotkanie informacyjne dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego
Tajniki rewitalizacji - spotkanie informacyjne dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego

30 sierpnia 2016 roku Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania strategicznego i Analiz, zorganizował spotkanie informacyjne dla, 76 gmin województwa świętokrzyskiego, którzy uzyskali dofinansowanie na opracowanie, bądź aktualizację Programów Rewitalizacji, w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin uczestniczył również: Grzegorz Orawiec – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który przywitał zebranych gości oraz przedstawił istotę  rewitalizacji, jako ważnego, trudnego i długotrwałego procesu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.

Data opublikowania:

Zakończyły się praktyki i staże dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Zakończyły się praktyki i staże dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
Zakończyły się praktyki i staże dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W lipcu oraz sierpniu 2016 roku nauczyciele i uczniowie z szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego odbyli praktyki i staże w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” realizowanego z Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski - Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, a partnerem odpowiedzialnym za organizację praktyk i staży -Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałań 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji definicji kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych oraz wprowadzenia stosownych zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań, zaplanowany na sierpień 2016 r. konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br.

Data opublikowania:

V edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

V edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”
V edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Data opublikowania:

Strona 291 z 332

Przejdź do strony