Informacja dotycząca konkursu zamkniętego nr: RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

Data opublikowania: 10 maja 2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że błąd dotyczący  braku możliwości wyboru z  listy rozwijanej w Lokalnym Systemie Informatycznym - kryterium premiującego "Projekt jest realizowany w szkole/placówce systemu oświaty, w której uczniowie uzyskali w roku 2015 wyniki z egzaminów zewnętrznych na poziomie niższym niż średnia dla całego województwa świętokrzyskiego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" został usunięty.