Informacja dotycząca zakończenia naboru w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”

Data opublikowania: 6 lipca 2016

W dniu 30 czerwca 2016 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Innowacje i nauka” Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęło 103 projekty na łączną kwotę 300 059 736,39 zł., w tym wnioskowana kwota dofinansowania  182 536 646,28 zł.