Informacja z oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

Data opublikowania: 8 lipca 2016

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 do Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ocenie poddano 43 wnioski. Ocenę formalną przeszło 41 wniosków, 2 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.


Do oceny merytorycznej przekazano 41 wniosków o łącznej wartości 32 545 119,13 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie ponad 24 381 814,05 zł.

Załączone pliki: