Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Data opublikowania: 29 lutego 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

KOMUNIKAT

NOWY WZÓR UMOWY

Uchwałą nr 2406/17 z dnia 15 marca 2017r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zmieniony wzór umowy o dofinansowania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nowy wzór umowy obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

 

Wybór projektów

 Uchwałą nr 2276/17 z dnia 1 lutego 2017r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs, zwiększył poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i dokonał wyboru 195 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 122 554 720,25 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 201 371 335,87zł.

 

KOMUNIKAT

Informuje się, że ocena merytoryczna projektów z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 została zakończona w dniu 19 stycznia 2017 roku. Lista projektów ocenionych została przekazana Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 celem zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wspomnianej powyżej listy projektów zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl  

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:
ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs
Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu
Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 są:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)]

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000,00 zł.

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 80%.
Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.
Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 29.03.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.04.2016 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).
Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29.04.2016 roku, złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.
Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu
Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-148, 36-58-131,36-58-157, 36-58-158, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2016 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Uchwałą nr 1388/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wprowadził zmianę zapisów  Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie weryfikacji wymogów formalnych oraz zmianę wzoru karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja dla  beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr  RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie Rozdziału 6.12.2 „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa nr 1227/2016 z dnia 2 marca 2016 roku na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Szczepanik zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu 2.5 ,, Wsparcie inwestycyjne sektora MŚ” do dnia 12 sierpnia 2016 roku włącznie.

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: