Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Data opublikowania: 25 lipca 2019

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca następujące działania:

   a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:

         - kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:

 • pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w pkt 2.1.1. regulaminu konkursu),
 • działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:

         ^ przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej społeczności);

         ^ edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty społeczne dla mieszkańców);

         ^ działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii;

        - programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę;
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w pkt 2.1.1. regulaminu konkursu);
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:

            ^ przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej społeczności);

            ^ edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty społeczne dla mieszkańców);

            ^ działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii;

       - programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej,
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w pkt 2.1.1 regulaminu konkursu);
 • działań o charakterze środowiskowym na zasadach przewidzianych dla programu aktywności lokalnej;

   b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

   c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;

   d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS);

   e) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;

   f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

 

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej w tym: ośrodki pomocy społecznej (OPS) i  powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS i KIS oraz ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 400 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN stanowią środki Unii Europejskiej, a 300 000 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 1. 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów publicznych i jest równy maksymalnemu poziomowi dofinansowania UE,
 2. 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów niepublicznych, w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości:

       a) 15% wydatków kwalifikowalnych projektu – dotyczy podmiotów publicznych,

       b) 5% wydatków kwalifikowalnych projektu– dotyczy podmiotów niepublicznych.

 

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 26 sierpnia 2019 r. do dnia 9 września 2019 r.:

 • w wersji elektronicznej (od 26.08.2019 r. – godz. 7:00 do 09.09.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

 • w wersji papierowej (od 26 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 9 września 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec listopada 2019 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informacji udziela:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

Dokumenty do pobrania: