Ogłoszenie naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego

Data opublikowania: 23 września 2020

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór:

ogłasza nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Nabór

Instytucją Organizującą Nabór jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 są mikro i małe przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
 • nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się
  w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:

            a) rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub

            b) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.

 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą,
  nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019r. posiadały i nadal posiadają siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzą działalność na terenie woj. świętokrzyskiego;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020r. począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów o co najmniej 30% musi być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej.
  W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów
  w w/w miesiącach 2019r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020r.;

W miesiącach wybranych do porównania spadku obrotów działalność gospodarcza nie mogła podlegać zawieszeniu (musiała być prowadzona przez wszystkie dni
w wybranych miesiącach).

 • średniomiesięczny przychód ze sprzedaży netto w miesiącu/miesiącach, przyjętych do porównania spadku obrotów jest równy bądź wyższy niż 1/3 kwoty dofinansowania
  o którą wnioskuje w ramach projektu;
 • posiadają odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

O kolejności wniosków na liście decyduje wysokość średniego procentowego spadku obrotów z trzech wybranych miesięcy.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 4.000.000,00 zł. 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie  według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.
 2. Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

 

Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów.  W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

 

 1. Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

 • – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.
Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeli­czeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.

Wysokość dofinansowania otrzymana łącznie z różnych źródeł publicznych nie może przekroczyć progów ujętych w §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 773).

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia odbędzie się w dniu 30 września od godziny 9:00 (godzina otwarcia naboru) do godziny 15:00 (godzina zamknięcia naboru). Każdy wnioskodawca otrzyma zwrotne poświadczenie złożenia wraz z nadanym numerem wniosku. Stosowna informacja
o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl.   

Aplikacja umożliwiająca wypełnienie wniosku o dofinansowanie dostępna będzie od 24 września 2020 roku na stronie https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl. W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.

Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu
do wniosku. Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 24 września
do 30 września 2020 r., a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 30 września 2020 roku.

VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu naboru

Szczegółowe informacje o naborze zawarte zostały w Wezwaniu w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki – 41 365 81 42

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74,),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku- Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Konkurs nie jest podzielony na rundy

IX. Załączone pliki:

 1. Wezwanie w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania: