Ogłoszenie o naborze wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20

Data opublikowania: 26 października 2020

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Zmiana Wezwania i załączników nr 4, 9 i 10 dotyczy uporządkowania kwestii formalnych i nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jest projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Innowacje i nauka, Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R.

Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, którym w przedmiotowym naborze jest Główny Urząd Miar.

Nabór ukierunkowany jest na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach przedmiotowego naboru założono wsparcie na następujące typy projektów:

  • rozwój infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze) oraz działających na bazie sieci naukowych;
  • wsparcie na wyposażenie – projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 165 300 000,00 PLN.

 

INFORMACJE O NABORZE:

Miejsce składania wniosków

Departament Inwestycji i Rozwoju w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 

Termin i forma składania wniosku

Nabór prowadzony będzie od dnia 27.10.2020 roku godz. 7.30 (dzień otwarcia naboru) do dnia 04.11.2020 roku do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) pod linkiem:  https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=335 w dniach trwania naboru. Ostatniego dnia naboru, tj. 04.11.2020 roku, wniosek będzie można przesyłać do godz. 15.00. Po upływie tego terminu, możliwość wysyłania wniosku w ramach naboru zostanie zablokowana.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, pok. 212, II piętro w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wniosek będzie przyjmowany do godz. 15.00.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin zakończenia oceny wniosku planowany jest na grudzień 2020r.

Kontakt

Departament Inwestycji i Rozwoju w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 36 58 146 lub 41 36 58 147

 

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: