Ogłoszenie konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Data opublikowania: 25 listopada 2020

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.1

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami starszymi), obejmującą:

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami;

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobami starszymi.


W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,

- instytucje pomocy i integracji społecznej,

- podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 550 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 450 000 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 grudnia 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od dnia 30.12.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 22.01.2021 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 22.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec 2021 r.

Kontakt:

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

IOK – 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo informacji udzielają:

* Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

* Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl
(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

* Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17), e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl
(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

 

Dokumenty do pobrania: