Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego, nr wezwania RPSW.08.05.02-IZ.00-26-337/21

Data opublikowania: 13 stycznia 2021

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.08.05.02-IZ.00-26-337/21 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji w ramach naboru:

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Poddziałania 8.5.2 wynosi 1 109 400 PLN (wkład UE – 942 990 PLN, wkład BP – 55 470  PLN).

Do realizacji projektów wymagane jest wniesienie wkładu własnego, stanowiącego minimum 10% wydatków kwalifikowalnych. Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.  Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego nie może być mniejszy niż 10%, tj. wynosić 9,99% (lub mniej) gdyż wówczas projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Termin i forma składania wniosku

Do złożenia wniosku w ramach projektu pozakonkursowego uprawniony jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014-2020 poprzez Lokalny System Informatyczny w terminie od dnia 15 stycznia 2021 r. (od godziny 7.30) do dnia 22 stycznia 2021 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej, które należy złożyć w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Warunkami naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami, przyjętymi Uchwałą nr  3229/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 stycznia 2021 roku, w których zawarte są ogólne informacje o naborze (miejsce złożenia wniosku, forma składania, sposób uzupełniania braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek) oraz m.in. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z jego wzorem, kryteria wyboru projektów, czynności, które powinny zostać dokonane przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu, wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji, forma i sposób komunikacji oraz skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Wyżej wymienione Warunki naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym oraz wszystkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami, związane z przygotowaniem projektu zamieszczone są na stronie internetowej RPOWŚ (adres strony internetowej) w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami ® Dokumenty regionalne ® Warunki naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym (adres zakładki Warunki naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym) i stanowią uszczegółowienie zapisów niniejszego Wezwania.

Kontakt:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Oddziału Informacji i Programowania w DW EFS pod nr telefonu 41 34 98 923.

Załączone pliki:

Warunki naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania: