Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

Data opublikowania: 15 lipca 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT

 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I. Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i    jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 3 913 409 PLN

Alokacja na typ 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi wynosi – 1 565 364 PLN.

Alokacja na typ 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy wynosi – 2 348 045 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych,
a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r.:

  • w wersji elektronicznej (od 16.08.2016 r. – godz. 7:00 do 05.09.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

  • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 5 września 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku
o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec listopada 2016 r.

 

Kontakt:

  • Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27,
    25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, 41 36 76 707 oraz drogą elektroniczną na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dokumenty do pobrania: