Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Data opublikowania: 30 sierpnia 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:
1.    Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania:   
a)    kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;  
b)    aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;   
c)    reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;
d)    terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne  i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;  
e)    wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej (OPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

a)    jednostki samorządu terytorialnego,
b)    jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
c)    podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej
i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
    -  CIS i KIS, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
       o zatrudnieniu socjalnym,
    -  ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
d)    podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 9 832 200 PLN.

Z ogólnej puli środków przeznaczonych na konkurs wyodrębniona została alokacja w wysokości 2 500 000 PLN dla typu operacji 1c) – reintegracja społeczna i zawodowa realizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów publicznych,

95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów niepublicznych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości odpowiednio 15% lub 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 3 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r.:

- w wersji elektronicznej (od dnia 03.10.2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 21 października 2016 r. (do godziny 15:00)) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014 - 2020 (LSI). Do pracy z systemem LSI zalecana jest bezpłatna przeglądarka Mozilla Firefox.

oraz

- w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 21 października 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec stycznia 2017 r.

Wersja papierowa regulaminu konkursu dostępna jest w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul.

H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25,

41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Dokumenty do pobrania: