Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Data opublikowania: 31 sierpnia 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Uwaga!!!

Zmiana Regulaminu konkursu.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Konkurs dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze z wyłączeniem szkół wyższych

 

Informacja o naborze

I.Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

 II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-062/16 są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,
 • szkoły,
 • przedszkola,  
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • centra kształcenia praktycznego,
 • ośrodki i centra egzaminacyjne,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

- budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać
z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,

- komplementarnych i zintegrowanych inwestycji w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,

- infrastruktury przedszkolnej - w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 29 680 000,00 PLN w tym:

- w zakresie infrastruktury przedszkolnej: 7 180 000, 00 PLN,

-w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby edukacji szkolnej na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym: 10 000 000,00 PLN,

- w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby kształcenia i szkol4enia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych: 12 500 000,00 PLN.

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną
 • w przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał
  z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

 V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.09.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 30 listopada 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 30 listopada 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 VI. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu zamkniętego
nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2017 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

KOMUNIKAT


dotyczy upoważnienia wydanego przez organ prowadzący daną placówkę oświatową w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż dopuszcza wydanie przez organ prowadzący daną placówkę oświatową upoważnienia dotyczącego prowadzenia w jego imieniu wszelkich czynności związanych z realizacją projektu. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż upoważnienie to nie jest równoznaczne ze zmianą wnioskodawcy, którym nadal pozostaje organ prowadzący, dla którego obowiązuje limit złożenia 1 wniosku na konkurs.

 

KOMUNIKAT

dotyczy Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół/ Kompleksowy Plan Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego/ lub też inny równoważny dokument strategiczny powinien być przygotowany przez organ prowadzący daną jednostkę oświatową i zatwierdzony przez właściwy organ (np. Radę Miasta, Radę Powiatu itp.).

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy wyjaśnienia „wnioskodawca może złożyć 1 projekt” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż wnioskodawca może startować w dwóch różnych konkursach na dwa różne projekty. Nie dopuszcza się sytuacji, w której wnioskodawca złoży jeden projekt obejmujący ten sam zakres rzeczowy projektu w dwóch różnych konkursach.

 

 

KOMUNIKAT

 

dotyczy kwestii wskaźnika produktu  Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty [szt.] w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, iż wskaźnik produktu pn. Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty [szt.] jest wskaźnikiem agregującym, który nie występuje w systemie LSI, dlatego też wnioskodawca powinien wybrać  wskaźnik/wskaźniki w zależności od specyfiki danej inwestycji spośród poniżej wymienionych tj. :

-Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]
-Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.]
-Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej[szt.]

Powyżej wymienione wskaźniki składają się na wskaźnik produktu agregujący pn. Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty [szt.].

Dokumenty do pobrania:

Archiwum dokumentów: