Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Data opublikowania: 22 września 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

Archiwum dokumentów:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza

konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-063/16

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Poddziałania 8.2.2
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I.    Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:
      1.    Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.
      2.    Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (stosownie do realizowanego wsparcia w projekcie) (lub innych adekwatnych krajowych programów profilaktycznych realizowanych w następstwie ww. programów).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 9 882 356 PLN

W celu zapewnienia wsparcia na obszarze całego regionu w niniejszym konkursie województwo świętokrzyskie zostało podzielone na 4 subregiony oraz dla każdego z nich została przydzielona odrębna alokacja, z wyodrębnieniem na typ nr I. 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz na typ nr I. 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Subregion Północny – obejmuje gminy w powiatach: koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim oraz gminy z powiatu kieleckiego: Mniów, Nową Słupię, Bodzentyn i Bieliny

Alokacja na typ nr I. 1 – 1 883 769

Alokacja na typ nr I. 2 – 2 708 992

Subregion Wschodni – obejmuje gminy w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim oraz gminy powiatu kieleckiego: Raków, Pierzchnicę i Łagów

Alokacja na typ nr I. 1 – 927 191

   Alokacja na typ nr I. 2 – 1 410 897

Subregion Południowy – obejmuje gminy w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim

Alokacja na typ nr I. 1 – 583 005

Alokacja na typ nr I. 2 – 979 892

Subregion Zachodni – obejmuje gminy w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim
oraz gminę powiatu kieleckiego – Łopuszno

Alokacja na typ nr I. 1 – 558 977

Alokacja na typ nr I. 2 – 829 633

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 31 października 2016 r. do dnia 21 listopada 2016 r.:

  • w wersji elektronicznej (od 31.10.2016 r. – godz. 7:00 do 21.11.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

  • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej muszą być tożsame.

Zachowanie terminu do 21 listopada 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec lutego 2017 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440);
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74);
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

 

Dokumenty do pobrania: