Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Działania1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw

Data opublikowania: 29 listopada 2016

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

W dniu 10 lutego 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynął 1 projekt na łączną kwotę 257 000,00 PLN w tym wnioskowana kwota dofinansowania 218 450,00  PLN z RPOWŚ.

 

W związku ze zmianą zapisu w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2177/17 z dnia 4 stycznia 2017 r.,  poniżej zamieszczamy Wykaz zmian do Regulaminu ww. konkursu.

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw

 

Informacja o naborze

 

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

 

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16 są:

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).  W kategorii IOB należy rozumieć podmioty, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013)

 

W  ramach niniejszego konkursu:

a) założono wsparcie na projekty przyczyniające się do zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R oraz wdrażania innowacji. W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty związane z przygotowaniem i rozwojem pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych obejmujących m.in. zarządzanie projektami, kojarzenie partnerów, własności patentowej i intelektualnej, poszukiwanie zewnętrznego finansowania projektów, przeprowadzenie badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw. Ponadto, w ramach przedmiotowego działania możliwe będzie jako uzupełnienie w/w wsparcia otrzymanie dofinansowania na infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;

b) projekty realizowane przez IOB powinny bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania usług świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców. Popyt musi zostać potwierdzony przez dostarczenie dowodu zainteresowania przedsiębiorstw wyrażonego poprzez zawarte umowy, porozumienia, wspólne platformy/systemy, analizy, listy intencyjne.

 

Infrastruktura IOB zostanie wsparta w ograniczonym zakresie i pod określonymi warunkami:

  • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu,
  • IOB posiada master plan wykorzystania, zarządzania oraz utrzymania powstałej infrastruktury,
  • projekt w montażu finansowym posiada wkład środków prywatnych,
  • infrastruktura jest niezbędna dla rozwoju przedsiębiorczości i nie powiela istniejącej
    w sąsiednich regionach.

 c) wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, określonych w ”Strategii Badań i Innowacyjności (RIS 3).
Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 +”,

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 32 159 030,68 zł.

 

IV. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 zł.

 

V. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

VI. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.12.2016 roku (od godziny 7.30) do dnia 10.02.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku
w systemie LSI zostanie zablokowana
).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 10.02.2017 roku.
Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 

VII. Sposób i miejsce udostepnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.03.00-IZ.00-26-073/16 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka energia Działania 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VIII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Pracownicy Oddziału Wdrażania  Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 46,

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na sierpień 2017 roku, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Dokumenty do pobrania: