Rusza nabór na zakup infrastruktury B+R oraz prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach!

Data opublikowania: 27 maja 2022

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały o przyjęciu regulaminów jednoetapowych konkursów zamkniętych z Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Najprawdopodobniej będą to ostatnie nabory projektów na realizację przez mikro, małe i średnie oraz duże firmy prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu infrastruktury B+R.

 W ramach pierwszego konkursu założono wsparcie na projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Wsparcie będą mogły otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • prowadzeniu prac rozwojowych,
  • opracowaniu linii pilotażowych (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
  • walidacja danego rozwiązania.

W ramach drugiego konkursu założono wsparcie obejmujące zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Oznacza to wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Nabory wniosków rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 22 lipca 2022 roku. Szczegółowe informacje o konkursach zawarte w Regulaminach jednoetapowych konkursów zamkniętych nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 oraz nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 Link do konkursu nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22

Link do konkursu nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22