Ogłoszenie naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego

Data opublikowania: 13 sierpnia 2020

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych
w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20. Podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, uwarunkowane jest otrzymaniem informacji
 z Ministerstwa Finansów czy podmioty ubiegające się o wsparcie nie znajdują się w rejestrze podmiotów wykluczonych (przewidywany termin koniec br. tygodnia). Niezwłocznie po otrzymaniu informacji w ww. kwestii zostanie przedłożony do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wniosek w sprawie podjęcia uchwały
o rozstrzygnięciu naboru. Wyniki zostaną opublikowane
z chwilą podjęcia Uchwały.

 

W dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 15.00 zakończył się nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20.

W ramach ww. naboru wpłynęło 13 947 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości 434 927 342,10 PLN.

W dniu jutrzejszym zostaną opublikowane listy wszystkich złożonych wniosków
 o dofinansowanie oraz wniosków, które zakwalifikowały się do oceny.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór:

ogłasza nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20

w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi priorytetowej

2 Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Nabór

Instytucją Organizującą Nabór jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 są mikro i małe przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
 • nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się
  w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym

       a) rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub

       b) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.

 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019r. posiadały i nadal posiadają siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzą działalność na terenie woj. świętokrzyskiego;
 • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30%
  w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub
  w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku,
  w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej;
 • w ostatnich dwóch latach posiadały status mikro lub małego przedsiębiorstwa tzn. zatrudniały poniżej 50 pracowników.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi
40.000.000,00 zł, które zostanie podzielona na dwie części. Część pierwsza w wysokości 20 milionów złotych skierowana będzie wyłącznie do branż najbardziej poszkodowanych wymienionych w Rozdziale 4 §5 ust. 1. pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozdziale 4 §8. ust. 1. pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które od 14 marca 2020 r. nie mogły prowadzić działalności lub prowadziły działalność w ograniczonym zakresie, tj. m.in.: gastronomia, turystyka, hotelarstwo, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, organizacja imprez, wystaw, targów, itd. Branże będą weryfikowane według kodów PKD działalności prowadzonej jako głównej tj. 

 • Dział 55 Usługi związane z zakwaterowaniem
 • Dział 56 Podklasa 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • Dział 56 Podklasa 56.30 Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Dział 59 Podklasa 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • Dział 82 Podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Dział 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Dział 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • Dział 96 Podklasa 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • Dział 96 Podklasa 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • Dział 96 Podklasa 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – związana z działalnością salonów tatuażu i piercingu.

Część druga skierowana będzie do wszystkich pozostałych branż.

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie
  według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.
 2. Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów.  W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

 

 1. Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

3 – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeli­czeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.

Wysokość dofinansowania otrzymana łącznie z różnych źródeł publicznych nie może przekroczyć progów ujętych w §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku
z wystąpieniem pandemii COVID-19
(Dz. U. 2020 poz. 773).

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia odbędzie się w dniu 19 sierpnia od godziny 9:00 (godzina otwarcia naboru) do godziny 15:00. (godzina zamknięcia naboru). Każdy wnioskodawca otrzyma zwrotne poświadczenie złożenia wraz z nadanym numerem wniosku. Stosowna informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl.   

Aplikacja umożliwiająca wypełnienie wniosku o dofinansowanie dostępna będzie od 13 sierpnia 2020 roku na stronie https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl. W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.

Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu do wniosku. Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 13 sierpnia do 19 sierpnia 2020 r., a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu naboru

Szczegółowe informacje o naborze zawarte zostały w Wezwaniu w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

VII. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki – 41 365 81 42, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 57, 41 365 81 43

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74,),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku- Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

VIII. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

IX. Załączone pliki:

 1. Wezwanie w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami.

 

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Przed przystąpieniem do uzupełnienia wniosku w aplikacji elektronicznej należy pamiętać, iż:

- wnioski, które zostały zapisane oraz przesłane w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w związku z anulowaniem naboru są nieaktywne;

- każdy Wnioskodawca musi ponownie uzupełnić formularz wniosku o dofinansowanie;

- w przypadku  edycji wniosku należy zalogować się do systemu podając NIP firmy oraz PESEL  osoby do kontaktu i uzupełnić;

- co do zasady formularz wniosku nie uległ znaczącej modyfikacji, aczkolwiek zostały dopisane rubryki:

 • dotyczące podziału kodów PKD

- w przypadku przedsiębiorstw, których przeważający kod działalności wymieniony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii należy zaznaczyć wiersz odnoszący się do ww. treści, po rozwinięciu dodatkowego wiersza z wymienionymi kodami PKD należy wybrać kod dotyczący przeważającej działalności przedsiębiorstwa;

- w przypadku przedsiębiorstw, których kod wiodącej działalności nie został ujęty w ww. rozporządzeniach w wierszu należy zaznaczyć opcję NIE; 

 • zgodnie ze zmienionymi kryteriami wyboru projektów we wniosku dodano wiersz zawierający treść : „Wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019r. posiadał i nadal posiada siedzibę / oddział / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego”;
 • w sekcji VII. Wniosku o dofinansowanie dodano dwa wiersze, w których należy podać dokumenty na podstawie których oszacowany został spadek przychodów oraz uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

- prosimy pamiętać aby:

 • każde odświeżenie strony w trakcie wysyłania nie powoduje przyspieszenia wysłania wniosku, a może spowodować obciążenie strony;
 • szczegółowo uzupełniać dane we wniosku – NIP Wnioskodawcy oraz PESEL osoby do kontaktu stanowi jednocześnie login i hasło do aplikacji. Podanie i zapisanie błędnych numerów (np. z użyciem klawisza spacji, „-”) uniemożliwi ponowne zalogowanie do wniosku i jego wysłanie.

 

Dokumenty do pobrania: