Ogłoszenie jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

Data opublikowania: 19 stycznia 2023

Nabór zakończył się

Załączone pliki:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

 

Informacja o naborze

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Inwestycji i Rozwoju,
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie obejmujące zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, co oznacza rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej będzie udzielane jako pomoc publiczna na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 887).

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 10 000 000,00

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

IV.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania  zakupu infrastruktury B+R projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia: 20 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku (w ostatnim dniu naboru, wnioski będzie można przesyłać do godziny 15:00).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju  (IV piętro – pok. 414), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 28 lutego 2023 roku złożenie wniosku
w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15:00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

 VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje
i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

VII. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki  – 41 365 81 131, 41 365 81 57, 41 365 81 43, 41 365 81 46, 41 365 81 45, 41 365 81 44

UWAGA! W związku ze zmianą numerów telefonów do Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki w przypadku braku połączenia z w/w numerami należy dzwonić pod następujące numery: 41 395 13 49, 41 395 13 42, 41 395 13 50, 41 395 13 53, 41 395 13 79,41 395 13 27, 41 395 13 77, 41 395 13 39, 41 395 13 41

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach– al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (tel.: 800-800-440, 41395-15-2-, 41,395-15-21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 7.30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 15), 27-600 Sandomierz (tel.: 15 600-12-36, 15 600-12-37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30;

Punkt Informacyjny RPO w Skarżysku-Kamiennej – al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 222-12-54, 41 222-12-55; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek– piątek od 8:00 do 16:00.

 VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na lipiec 2023 r. pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IX. Załączone pliki:

  1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

Dokumenty do pobrania: